Põhikiri

Põhikiri

Lae alla: Eesti Ühistegevuse Liidu põhikiri (pdf-fail)

Lae alla: Eesti Ühistegevuse Liidu põhikiri vene keeles (pdf-fail)


Põhikiri on kinnitatud 28.03.2019 üldkoosoleku poolt.

ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühingu (edaspidi Liit) ametlik nimi on EESTI ÜHISTEGEVUSE LIIT

2. Liidu põhitegevusteks (eesmärkideks) on:
2.1. toetada eestlaste eestikeelset ja eesti kultuurile tuginevat edasikestmist oma ajalooliselt määratletud maa-alal;
2.2. iseseisva Eesti Vabariigi hoidmine elulaadil, mille põhialuseks on rahva kui kõrgeima võimu kandja olemasolu ja eelistused ning vastavus 28.06.1992. a. rahvahääletusel kehtestatud põhiseadusega;
2.3. arendada üleriigilist ühistegevust ja juurutada ühistegevuse põhimõtteid;
2.4. tagada riigi kui ühiskondliku tahte väljenduse tasakaalustatud areng;
2.5. kasvada kõigi Eesti Vabariigi kodanike huve esindavaks põhiseaduse ja sellega vastavuses olevate seaduste vastuvaidlematut täitmist nõudvaks erakonnaks.

3. oma tegevuse tagamiseks Liit:
3.1. laiendab igal võimalikul ja lubatud viisil oma põhimõtete kandepinda ja liikmeskonda;
3.2. tugineb oma tegevuses kõigi Liidu liikmete huvidele vastavalt nende soovidele ja võimetele, välistades igati Liidu eliidi või juhi kultuse tekke;
3.3. töötab välja erinevate eluvaldkondade terviklikud arengukavad ja viib need rahva toetust ja kaasatöötamist taotledes ellu;
3.4. lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseaduse ülimuslikkusest riigis;
3.5. nõuab liikmetelt Liidu kinnitatud põhimõtete ranget järgimist;
3.6. teeb koostööd teiste samalaadsete ühendustega nii Eestis kui välisriikides.

4. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, oma põhikirjast ja selle alusel kehtestatud Liidu dokumentidest.

5. Liidu asukoht on Tallinn.

LIIDU LIIKMED

6. Liidu liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik, kes toetab Liidu põhikirja ja põhimõtteid. Liidu liikmeks võib olla ka vähemalt 18-aastane teovõimeline Euroopa Liidu kodanik, kes ei ole Eesti kodanik, kuid kes elab püsivalt Eestis. Liidu liikmeks astudes annab kodanik tõotuse, et Liidu muutumisel erakonnaks annab ta nõusoleku saada erakonna liikmeks, astudes vajadusel välja muust erakonnast, kuhu ta kuulub Liidu erakonnaks muutumise päeval.

7. Liikme võtab Liitu vastu Liidu juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel. Avalduse vormi kehtestab Liidu juhatus.

8. Liikmeks astumise avalduse vaatab Liidu juhatus läbi ühe kuu jooksul avalduse saabumisest arvates. Liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse vastava otsuse tegemise päev, millest alates peetakse liikme kohta arvestust. Juhatus teavitab otsusest vastuvõetud liiget.

9. Liidu liikmeks ei võeta isikut, kes:
9.1. kannab karistust kuriteo eest;
9.2. on sooritanud enne avalduse esitamist tegusid, mis võivad oluliselt kahjustada Liidu mainet;
9.3. ei saa seadusest tulenevate piirangute tõttu kuuluda Liitu.

10. Liikmeks võib jätta võtmata isiku, kelle põhimõttekindlus või ustavus Eesti riigile või Liidule on kahtluse all.

11. Kui Liidu juhatus ei võta liiget vastu, peab ta otsuses ära näitama keeldumise alused. Otsuse põhjendatud ärakiri liikmeks vastuvõtmisest keeldumise kohta saadetakse avalduse esitanud isikule.

12. Liidu liikmel on õigus:
12.1. taotleda Liidu abi oma seaduslike õiguste teostamisel;
12.2. saada Liidult tuge ja nõu oma probleemide lahendamisel;
12.3. võtta osa Liidu tööst vastavalt oma soovidele ja võimetele;
12.4. valida ja olla valitud Liidu mistahes valitavale ametikohale;
12.5. esindada avalikkuse ees Liitu vastavalt juhatuse kinnitatud suhtlusreeglitele;
12.6. saada teavet Liidu tegevusest, otsustest ja kavadest;
12.7. tõstatada Liidu tegevust puudutavaid küsimusi ning pöörduda avalduste ja ettepanekutega Liidu mistahes organi poole;
12.8. võtta osa Liidu mistahes koosolekust, kus arutatakse tema tegevust või käitumist;
12.9. osaleda hääleõigusega Liidu üldkoosolekul;
12.10. kasutada Liidu sümboolikat selleks ettenähtud korras;

13. Liige on kohustatud:
13.1. järgima vankumatult Liidu põhimõtteid ka töötamisel riigi, Euroopa Liidu või kohaliku omavalitsuse esinduskogudes või haldusorganites;
13.2. jääma igas olukorras ennekõike põhimõttekindlaks ja ausaks inimeseks ning väärikaks Eesti Vabariigi kodanikuks;
13.3. täitma Liidu põhikirja ning muid Liidu õigusakte;
13.4. tasuma liikmemaksu ettenähtud suuruses ja korras;
13.5. kasutama Liidu vahendeid ja inventari otstarbekalt ja säästlikult;
13.6. teavitama Liidu juhatust oma kontaktandmete muutumisest, et tagada olulise teabe kohaletoimetamise võimalus;
13.7. hüvitama Liidule või teistele Liidu liikmetele tekitatud kahjud aumehelikult, vältides kohtusse pöördumise vajaduse tekkimist.

14. Liidu liige ei vastuta Liidu kohustuste eest ja Liit ei vastuta Liidu liikme kohustuste eest.

15. Liige võib kirjaliku avalduse alusel igal ajal Liidust välja astuda. Liige loetakse Liidust väljaastunuks kirjaliku avalduse juhatusele laekumise päevast.

16. Liige arvatakse Liidust välja:
16.1. surma korral;
16.2. kui selgub, et isik on Liidu liikmeks saamiseks esitanud valeandmeid;
16.3. karistusena põhikirja või muude Liidu õigusaktide olulise rikkumise eest;
16.4. karistusena Liidu põhimõtete eiramise eest või Liidu või selle liikme mainele või varale olulise kahju tekitamise eest.

LIIDU JUHTIMINE

17. Liidu kõrgeim juhtimistasand on Liidu liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku Liidu juhatus vähemalt ühe korra aastas. Üldkoosolek on korraline või erakorraline.

18. Üldkoosoleku kokkukutsumise korra kehtestab Liidu juhatus. Liidu üldkoosolek on otsustusvõimeline kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest ja lisaks neile veel vähemalt 10 liiget kas ise või volikirja alusel.

19. Üldkoosolek:
19.1. kinnitab Liidu programmilised seisukohad ning teeb vajadusel neis muudatusi;
19.2. otsustab vajadusel Liidu põhikirja muutmise;
19.3. kuulab ära Liidu juhatuse aruande Liidu tööst üldkoosolekutevahelisel ajal ning annab sellele hinnangu;
19.4. valib Liidu juhatuse;
19.5. otsustab Liidu kuulumise rahvusvahelistesse organisatsioonidesse;
19.6. kinnitab Liidu sümboolika;
19.7. kinnitab liikmemaksu suuruse ja maksetähtaja;
19.8. otsustab Liidu tegevuse lõpetamise.

20. Liidu igapäevast tegevust juhib juhatus, kuhu kuulub vähemalt 1 (üks) liige, aga mitte enam kui 5 (viis) liiget. Juhatuse liige peab olema Liidu liige. Juhatus valitakse 5 (viieks) aastaks.

LIIDU LÕPETAMINE JA ÜHINEMINE

21. Liidu lõpetamise ja jagunemise otsustab Liidu üldkoosolek.

22. Üldkoosolek määrab Liidu lõpetamisel Liidu järelejäänud vara kasutamise viisid vastavuses kehtivate seadustega.

Põhikiri on kinnitatud 28.03.2019 üldkoosoleku poolt.