Vaie Elva vallavalitsuse peale Andmekaitse Inspektsioonile

Vaie Elva vallavalitsuse peale Andmekaitse Inspektsioonile

Andmekaitse Inspektsioon
E-post: info@aki.ee

7. november 2019

VAIE

Sissejuhatuseks: Tartu Hoiu-laenuühistu tütarettevõtja Eesti Ühistumajad OÜ (edaspidi EÜM) arendab Elva vallas, Elva linnas Kulbilohu piirkonnas mahukat kinnisvaraprojekti ning valminud on esimesed majad. Arendust on juba paaril aastal iseloomustanud imestamapanev Elva Vallavalitsuse vastasseis ja jonn, millega arendusele on soovitud seada põhjendamatuid kitsendusi ja seada arendajale kohustusi, mis ei ole arendaja kohustused. Praegusel ajal on neis küsimustes käimas ka kohtuvaidlus.

Vaide esitamise põhjuseks on asjaolu, et Elva Vallavalitsus, kellel peaks olema igati piisav haldussuutlikkus, et täita seadustest (ennekõike avaliku teabe seadus) tulenevat suhtluskohustust isikutega, on hakanud vältima vastamist EÜM ja sellega seotud isikute esitatud selgitustaotlustele. Kirjeldan siinkohal konkreetset juhtumit kronoloogiliselt:

1. 6. septembril 2019 saatis EÜM Elva Vallavalitsusele kirja, milles küsisime selgitusi, miks on vastuolus ehitusseadustikus sätestatud tähtaegadega viibinud Vestika tn 2 rajatud elamule kasutusloa väljastamine (lisa 1);

2. 6. septembril 2019 saabus ka vastus Elva Vallavalitsusest, milles paraku ei antud vastuseid EÜM kirjas esitatud küsimustele (lisa 2);

3. Et Elva Vallavalitsuse vastuskirjas ei antud vastuseid esitatud küsimustele ning pigem tekitas see veelgi enam veendumust, et kasutusloa andmisel ei ole järgitud ega soovitagi järgida ehitusseadustiku regulatsiooni, siis saatis EÜM 9. septembril 2019 Elva Vallavalitsusele täiendava selgitustaotluse, milles põhjendati täiendavalt Elva Vallavalitsuse õigusvastast käitumist ning esitati vastamiseks rida küsimusi (lisa 3);

4. Lisana 3 esitatud täiendavale märgukirjale ja selgitustaotlusele Elva Vallavalitsus enam sisuliselt ei vastanud, vaid teavitas 26. septembril 2019 EÜM-i kasutusloa väljastamisest 24. septembril (lisa 4) (märkuseks: viide EÜM kirja kuupäevale on selles kirjas ebatäpne ja peaks olema 9. september 2019). Seega jäid vastuseta küsimused, miks Elva Vallavalitsus ei järginud kasutusloa andmise menetluses ehitusseadustikku;

5. 1. oktoobril 2019 saatis EÜM juhatuse liige Andro Roos Elva Vallavalitsuse kirja, milles juhtis tähelepanu, et Elva Vallavalitsus ei ole vastanud Lisas 3 esitatud täiendavalt märgukirjale ja selgitustaotlusele ning palus konkreetseid vastuseid kirjas esitatud küsimustele. Sellele uuele pöördumisele 30 päeva jooksul vastust ei tulnud, mistõttu saatis Andro Roos veelkordse meeldetuletuse 4. novembril 2019 ning ka sellele ei ole tänaseks tulnud mingit vastust (mõlemad kirjad on ökonoomsuse huvides esitatud üheskoos lisas 5). On ilmselge, et Elva Vallavalitsus on otsustanud neid kirju ja seda teemat üldse ignoreerida ja mitte neile vastata, kuigi vastamist nõuab seadus.

Lisaks väärib esiletoomist, et kõik eelnimetatud dokumendid on juhul, kui nad üldse on kantud Elva Vallavalitsuse dokumendiregistrisse, juurdepääsupiiranguga ning nendega tutvumine dokumendiregistris ei ole võimalik, kuigi selle põhjused jäävad selgusetuks – võin kinnitada, et vähemalt EÜM ja tema nimel kirjadele allakirjutanud ei tunne küll vähimatki vajadust oma isiku varjamise järele.

Käesoleva vaidega taotleb Eesti Ühistumajad OÜ Andmekaitse Inspektsioonilt lähtudes avaliku teabe seaduse §-st 51 ettekirjutuse tegemist Elva Vallavalitsusele, et see täidaks nüüd ja edaspidi seadustest (avaliku teabe seadus ning märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus) tulenevaid nõudeid isikutega suhtlemisel, samuti kaaluda vajadusel teenistusliku järelevalve korraldamise taotlemist Elva Vallavalitsuse üle vastavalt avaliku teabe seaduse §-le 53.

Andro Roos
Juhatuse liige

Lisad:

  1. EÜM 6. septembri 2019 kiri Elva Vallavalitsusele;
  2. Elva Vallavalitsuse 6. septembri 2019 vastuskiri nr 4-17/217-1;
  3. EÜM täpsustav selgitustaotlus 9. septembrist 2019;
  4. Elva Vallavalitsuse 26. septembri 2019 vastuskiri nr 4-12/49-1;
  5. EÜM juhatuse liikme Andro Roosi täiendavad meeldetuletused ja taotlused Elva Vallavalitsusele 1. oktoobrist 2019 ja 4. novembrist 2019.